اعضای گروه هسته پژوهش‌های کاربردی دریا :

1- حمیدرضا نصیری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی

*

*

2- مهدی شهرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی

*

*

3-پگاه ضیایی

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی

*

*

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی