اعضای گروه هسته پژوهش‌های کاربردی دریا :

۱- حمیدرضا نصیری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی

*

*

۲- مهدی شهرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی

*

*

۳-پگاه ضیایی

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی

*

*

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی