بدنه کشتی پس از گذشت مدتی از شروع به کار به دلیل استفاده در محیط آب شور دریا و وجود شرایط مناسب برای رشد روییدنی‌های دریایی، به مرور زمان دچار پدیده خزه گیری و افزایش زبری بدنه می شود. این اتفاق باعث افزایش نیروی درگ وارد بر کشتی و به دنبال آن کاهش سرعت و افزایش مصرف سوخت می‌شود.

در این شرایط نیاز به رباتی است تا به بازرسی شرایط بدنه کشتی از لحاظ میزان روییدنی های موجود بر روی بدنه بپردازد. ربات ساخته شده، پس از دریافت فرم بدنه کشتی در نرم افزار به صورت سه بعدی و یکپارچه‌سازی این اطلاعات با داده‌های موقعیت یابی، موقعیت نسبی خود بر روی بدنه کشتی را به اپراتور نشان داده و بدین ترتیب کاربر توانایی کنترل بهتر ربات برای بازسی را خواهد داشت. علاوه بر این امکان، گزارش دقیق‌ به کارفرما در مورد شرایط بدنه با ضمیمه کردن محل دقیق خرابی‌ها بر روی بدنه فراهم خواهد بود.

پژوهشگران :